Stadgar

Stadgar för föreningen SOLVEIG – samverkan, omsorg, ledarskap

§ 1 Firma

Föreningens namn är SOLVEIG – samverkan, omsorg, ledarskap

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen SOLVEIG – samverkan, omsorg, ledarskap, är en ideell förening som verkar med och för kvinnliga företagare som arbetar med hälsa i Sandvikens kommun. Föreningen är partipolitiskt och religiöst oberoende och har som övergripande mål att:

- Verka utifrån kvinnors behov och förutsättningar

- Tillvarata och sprida kvinnors kompetenser och livserfarenheter

- Samla kvinnor för utveckling och utbildning

- Ge stöd och stimulans till kvinnor som vill starta företag inom området

§ 3 Säte

Föreningen har sitt säte i Sandvikens kommun.

§ 4 Medlemskap

Alla fysiska personer som accepterar föreningens stadgar och mål kan bli medlemmar. Enskild person, både kvinna och man samt juridisk person, kan vara medlem.

§ 5 Medlemsavgift

Medlem skall erlägga medlemsinsats vid inträdet i föreningen samt medlemsavgift årligen med det belopp och vid den tidpunkt som föreningsstämman beslutar. Vid medlems utträde ur föreningen återbetalas ej erlagd medlemsavgift.

§ 6 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är föreningsstämman och styrelsen. Varje medlem äger vid föreningsstämma en röst. Juridisk person äger en röst. Närvaro vid stämman krävs för att röst skall vara giltig. Undantag ges när medlem, pga. särskilda skäl, inte kan närvara vid stämman. Denne kan då lämna in sina beslut i olika frågor skriftligt och undertecknat senast före mötet. Detta undantag gäller ej vid personval.

§ 7 Verksamhetsår

Verksamhetsår och räkenskapsår är liktydigt med kalenderår. Räkenskaperna överlämnas till revisorerna senast den 15 februari året efter räkenskapsåret.

§ 8 Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter. Om föreningen har anställd personal skall minst en av styrelsens ledamöter representera dessa. Föreningens ordförande, sekreterare och kassör väljs på ordinarie föreningsstämma och styrelsen väljer efter stämman inom sig övriga poster.

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av dem är närvarande. För giltigt beslut erfordras att detta skall godkännas av mer än hälften av närvarande styrelseledamöter. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom i fråga om val då lottdragning skall användas. Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen av föreningen.

§ 9 Föreningsteckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av ordförande och kassör var för sig. Annan firmatecknare kan utses av styrelsen under verksamhetsåret.

§ 10 Revisorer

Föreningsstämman skall välja en revisor samt en suppleant. Dessa väljs till nästkommande ordinarie föreningsstämma. Revisorn skall verkställa revision samt avge revisionsberättelse före utgången av mars månad.

§ 11 Föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen till medlemmarna senast två veckor före stämman. Ordinarie föreningsstämma skall hållas före utgången av april månad varje år. Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner anledning till detta eller när föreningens revisorer eller en majoritet av medlemmarna så kräver.

§ 12 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

1. Mötets öppnande

2. Val av årsmötets funktionärer

a) ordförande

b) sekreterare

c) justerare, tillika rösträknare

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

4. Fastställande av röstlängd

5. Fastställande av dagordning

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

7. Revisorns berättelse

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande år

10. Fastställande av medlemsavgift och förfallodag för kommande år

11. Beslut om arvoden till styrelsen

12. Val av styrelsens ordförande

13. Val av övriga styrelseledamöter

14. Val av revisor och revisorsuppleant

15. Val av valberedning

16. Behandling av motioner

17. Övriga ärenden

18. Mötets avslutande

§ 13 Motioner till föreningsstämma

Motioner till föreningsstämma skall skriftligen vara styrelsen till handa senast 10 dagar innan föreningsstämman. Förslag/idéer kan, efter mötets beslut, tas upp för ställningstagande i samband med punkten ”Övriga ärenden”.

§ 14 Uteslutning

Medlem som inte verkar i enlighet med föreningens stadgar kan uteslutas. Ordinarie eller extra föreningsstämma beslutar, med 2/3 majoritet, om medlems uteslutning.

§ 15 Stadgeändring och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av föreningens stadgar, eller upplösning av föreningen, fordrar att beslut fattas vid två på varandra följande stämmor, därav minst ett ordinarie. På det sammanträde som sist hålls skall minst två tredjedelar av de närvarande godkänna förslaget. Föreningens eventuella tillgångar skall, vid upplösning av föreningen, tillfalla verksamhet vars syfte är föreningen närliggande.